Textos Legals Versió 1 07 - 2017

 1. Avís Legal (LSSI)
 2. Política de Privacitat

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:

ROIG Tratamientos de Agua, SL, [d'ara endavant Aguas Roig], és el titular del portal web aguasroig.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: C / Mas dels Cups, 5-43.130, Tarragona CIF B-43.861.194, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada en el paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic aguasroig@gmail.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Aguas Roig en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS "LINKS"

Aguas Roig no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Aguas Roig no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de aguasroig.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o del mal ús d'un enllaç, tant al connectar al portal web aguasroig.com com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA Y LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis en la informació continguda. Aguas Roig pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals del present portal web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXENCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÉCNICA I DE CONTINGUT

Aguas Roig declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Aguas Roig no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Aguas Roig no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Aguas Roig realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d'Aguas Roig.
 2. Estan prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació amb ànim de lucre, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació amb ànim de lucre només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa d'Aguas Roig i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d'Aguas Roig.
 3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per Aguas Roig. En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
 4. Excepte autorització expressa d'Aguas Roig no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "Home Page" aguasroig.com.
 5. Els signes distintius (marques, noms comercials) d'Aguas Roig estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit d'Aguas Roig.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb l'establert pel Reglament(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de ROIG Tratamientos de Agua, S.L. [d'ara en endavant Aguas Roig], amb domicili social a Mas dels Cups, 5 - 43130 Tarragona, CIF B-43.861.194, Correu electrònic aguasroig@gmail.com, per tal d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix Aguas Roig.

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviament, enviant un correu electrònic a aguasroig@gmail.com acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aguas Roig està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present política de privacitat [d'estalvia en endavant, La política] informa als usuaris de aguasroig.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Aguas Roig considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present política de privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document Aguas Roig informa:

 1. Titularitat dels tractaments

  Aguas Roig amb domicili social a: Mas dels Cups, 5 - 43130 Tarragona, és el titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptats a través de la present web, s'incorporen al tractamentamb domicili social a: Mas dels Cups, 5 - 43130 Tarragona, és el titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptats a través de la present web, s'incorporen al tractament [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], als quals serà aplicada la present política de privacitat.

 2. Recaudació i Tractament

  El tractament [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] té com a principal característica:

  2.1. Finalitat

  La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments consisteix en:

  a. Per al tractament [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web aguasroig.com

  b. Resoldre les qüestions formulades

  c. i remetre'ls la informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de Aguas Roig.

  2.2 Encaregat del Tractament

  En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els terme que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal amb el que disposa la legislació vigent.

  2.3. Base jurídica - Consentiment

  Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut al web esmentat anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Aguas Roig enviï informació periòdica i informar dels nostres serveis.
  Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça aguasroig@gmail.com indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ"

 3. Mesures de Seguretat

  Aguas Roig ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter persones legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 4. Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i limitació

  Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat d'Aguas Roig, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i si escau limitació (drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

  Aquests drets tenen caràcter "personalísdim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

  A.- El dret de accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  - Enviar un correu electrònic a aguasroig@gmail.com
  - Comunicació per escrit dirigida a Mas dels Cups, 5 - 43130 Tarragona

  B.- Els drets de rectificació y cancelació podran ser exercitats d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

  Aguas Roig, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

  C.- El dret de portabilitat pot ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, han de ser retornats al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat del Tractament).

  D.- El dret de limitació, pot ser exercit, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament dels mateixos.
 5. Canvi de Normativa

  Aguas Roig, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objectiu d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti en consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: aguasroig@gmail.com

 
Empresa
¿Què és...?
Servei Técnic
Productes
Contacte
Avís Legal
Política de Cookies 
© ROIG Tratamientos de Agua, S.L.- 2014

657 997 273